Kim Luồn Chạy Thận An Toàn – Safetouch Dialysis Cath

Kim luồn chạy thận an toàn của Nipro là giải pháp an toàn và thoải mái tối ưu cho bệnh nhân và chuyên gia chăm sóc sức khỏe.